AWM 電線

  •   : 材料
  •   : 定格電圧
  •   : DI= 二重絶縁, MC= 複合線, SH= Shield Cable, FC= シールド線

60 ºC

80 ºC

90 ºC

105 ºC